Mezinárodní zkouška ze španělštiny DELE

Mezinárodní zkoušky ze španělštiny DELE

Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává je španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes.

V současnosti existuje šest úrovní (v souladu s SERR):

Úroveň A1

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat.

Úroveň A2

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které se Vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

Úroveň B1 (dříve Inicial)

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

Úroveň B2 (dříve Intermedio)

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti.

Úroveň C1

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět široké škále rozsáhlých obtížnějších textů a rozpoznat v nich i implicitní významy. Dokážete se vyjadřovat plynule a spontánně, aniž by vám hledání odpovídajících výrazů působilo viditelné obtíže.

Úroveň C2 (dříve Superior)

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v situacích vyžadujících vysoký stupeň znalosti jazyka a kulturních zvyklostí.

Obecné podmínky

Uchazeči, kteří mají zájem zúčastnit se zkoušek a získat Diplom španělštiny, musejí splňovat následující kritéria:

  1. Doložit, že v době, kdy se zapisují, nejsou občany státu, ve kterém je španělština úředním jazykem.
  2. Občané hispanofonních zemí, kteří pobývají ve státě, kde španělština není úředním jazykem, budou moci požádat o zápis, jestliže splní alespoň dvě z následujících podmínek:
- Španělština není mateřským jazykem jednoho z rodičů.
- Španělština není prvním jazykem, který se naučili.
- Nepoužívají španělštinu v běžném hovoru.
- Ve španělštině neprobíhala část ani celek výuky, kterou prošli na prvním nebo na druhém stupni školní docházky.


Uchazeči, na které se vztahuje druhý článek, budou muset písemně ztvrdit, že splňují alespoň dvě z uvedených podmínek. I když neexistují omezení, která by stanovovala minimální a maximální věk nezbytný k podání přihlášky, je nutné brát v úvahu, že zkoušky jsou vytvořeny pro dospělou nebo mladší dospělou veřejnost.

Zkoušky DELE se skládají z pěti částí:

  • porozumění čtenému textu
  • písemný projev
  • poslechová cvičení
  • gramatika a slovní zásoba (netýká se DELE A1 a A2)
  • ústní část

Zkoušky se pořádájí vždy v květnu a v listopadu. Zápis na zkoušky probíhá v sídle Institutu. Zkouška se hradí pouze v českých korunách. Zkoušky se pak pořádají v Institutu Cervantes v Praze, v Brně a na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích (viz rozpis úrovní v jednotlivých městech).

http://diplomas.cervantes.es/

Vyhodnocení zkoušek DELE (španělská verze)